CÁC PHÒNG BAN TRỰC THUỘC THÀNH PHỐ

1. Phòng Nội vụ:

+ Trưởng phòng: ông Dương Hồng Thao - Số điện thoại:0988855769

+ Địa chỉ liên hệ: noivu@quynhon.binhdinh.gov.vn

+ Chức năng: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước các lĩnh vực: tổ chức; biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua - khen thưởng.

2. Phòng Tư pháp:

+ Trưởng phòng: ông Ngô Đình Nam - Số điện thoại:0935636739

+ Địa chỉ liên hệ: tuphap@quynhon.binhdinh.gov.vn

+ Chức năng: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; thi hành án dân sự; chứng thực; hộ tịch; trợ giúp pháp lý; hoà giải ở cơ sở và các công tác tư pháp khác.

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch:

+ Trưởng phòng: bà Phạm Thị Kim Loan - Số điện thoại:0905609229

+ Địa chỉ liên hệ:taichinhkh@quynhon.binhdinh.gov.vn

+ Chức năng: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tài chính, tài sản; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp, thống nhất quản lý về kinh tế hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân.

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường:

+ Phó Trưởng phòng: ông Ngô Tôn Thanh - Số điện thoại:0914158409

+ Địa chỉ liên hệ: tainguyen-mt@quynhon.binhdinh.gov.vn

+ Chức năng: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: tài nguyên đất; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường; khí tượng, thuỷ văn; đo đạc, bản đồ và biển (đối với những địa phương có biển).

5. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội:

+ Trưởng phòng: bà Nguyễn Thị Lan - Số điện thoại:0934752196

+ Địa chỉ liên hệ: laodong-tbxh@quynhon.binhdinh.gov.vn

+ Chức năng: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: lao động; việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; phòng, chống tệ nạn xã hội; bình đẳng giới.

6. Phòng Văn hoá và Thông tin:

+ Trưởng phòng: ông Phan Tuấn Hoàng - Số điện thoại: 0866898933

+ Địa chỉ liên hệ:vanhoa-tt@quynhon.binhdinh.gov.vn

+ Chức năng: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: văn hoá; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; bưu chính, viễn thông và Internet; công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; phát thanh; báo chí; xuất bản.

7. Phòng Giáo dục và Đào tạo:

+ Trưởng phòng: Bà Tô Thị Thu Hường - Số điện thoại: 0935284509

+ Địa chỉ liên hệ: giaoduc-dt@quynhon.binhdinh.gov.vn

+ Chức năng: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.

8. Phòng Y tế:

+ Phó Trưởng phòng: ông Võ Nam Thống - Số điện thoại:0983001167

+ Địa chỉ liên hệ: yte@quynhon.binhdinh.gov.vn

+ Chức năng: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, gồm: y tế cơ sở; y tế dự phòng; khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người; mỹ phẩm; vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; trang thiết bị y tế; dân số.

9. Thanh tra thành phố:

+ Chánh Thanh tra: ông Trần Trọng Đồng - Số điện thoại: 0935123559

+ Địa chỉ liên hệ: thanhtra@quynhon.binhdinh.gov.vn

+ Chức năng: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân thành phố; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

10. Phòng Kinh tế:

+ Trưởng phòng: ông Phan Tuấn - Số điện thoại:0914177587

+ Địa chỉ liên hệ: kinhte@quynhon.binhdinh.gov.vn

+ Chức năng: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiểu thủ công nghiệp; khoa học và công nghệ; công nghiệp; thương mại;

11. Phòng Quản lý đô thị:

+ Trưởng phòng: ông Võ Duy Trinh - Số điện thoại:0914468579

+ Địa chỉ liên hệ: quanlydothi@quynhon.binhdinh.gov.vn

+ Chức năng: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà n¬ước về kiến trúc; quy hoạch xây dựng; phát triển đô thị; nhà ở và công sở; vật liệu xây dựng; giao thông; hạ tầng kỹ thuật đô thị (gồm: cấp, thoát nước; vệ sinh môi trường đô thị; công viên, cây xanh; chiếu sáng; rác thải; bến, bãi đỗ xe đô thị).

12. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân:

+ Chánh văn phòng: ông Trần Việt Quang - Số điện thoại:0935250065

+ Địa chỉ liên hệ: ubndtpquynhon@quynhon.binhdinh.gov.vn

+ Chức năng: tham mưu tổng hợp cho Ủy ban nhân dân thành phố về hoạt động của Ủy ban nhân dân; tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố về công tác dân tộc; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.

Nguồn: Ban biên tập tổng hợp