LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ

   CNAM

Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thành phố 
Ngô Hoàng Nam

Điện thoại: (02563).822063 - 0913.409.219

                                     Nguyen Phuong Nam P GDDT                             toan

    Phó Chủ tịch TT UBND thành phố         Phó Chủ tịch UBND thành phố           Phó Chủ tịch UBND thành phố

       Nguyễn Công Vịnh                         Nguyễn Phương Nam                            Nguyễn Đức Toàn

(02563).822353 - 0914.059.081          (02563).822089 - 0888.099.909             0914115114

Phân công nhiệm vụ Lãnh đạo UBND thành phố (nhiệm kỳ 2020 - 2025) 

1. Ông Ngô Hoàng Nam - Chủ tịch UBND thành phố:

Phụ trách chung. Lãnh đạo và điều hành công việc của UBND thành phố, thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại điều 29 và điều 57 Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Trực tiếp phụ trách tài chính – ngân sách, tín dụng - thuế, quy hoạch, kế hoạch, đầu tư, xây dựng cơ bản, tài nguyên môi trường, công tác đấu giá quyền sử dụng đất, công tác môi trường trong sản xuất kinh doanh, đối ngoại, công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, công tác tổ chức cán bộ, cải cách hành chính, quân sự, công an, thanh tra, thi hành án dân sự. Phối hợp quan hệ công tác với Thường trực HĐND thành phố, Viện kiểm sát nhân dân thành phố, Tòa án nhân dân thành phố. Chủ tài khoản ngân sách thành phố.

2. Các Phó Chủ tịch UBND thành phố: Phụ trách các khối công việc theo sự phân công của Chủ tịch UBND thành phố, vừa chịu trách nhiệm chung các công việc của UBND thành phố vừa chịu trách nhiệm cá nhân về lĩnh vực công tác được phân công trước UBND thành phố, HĐND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố và quy định của pháp luật, cụ thể như sau:

2.1. Ông Nguyễn Công Vịnh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố:

Làm nhiệm vụ Thường trực thay mặt Chủ tịch xử lý công việc của UBND thành phố khi Chủ tịch đi vắng. Lãnh đạo công tác Văn phòng HĐND&UBND thành phố. Phụ trách công tác quản lý đô thị, chỉnh trang đô thị, xây dựng, giao thông vận tải, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, giao đất tái định cư các dự án, công tác vệ sinh môi trường đô thị, các hoạt động của các công ty công ích. Tham gia thực hiện các dự án của Ban quản lý khu kinh tế Bình Định. Phụ trách phối hợp quan hệ công tác với  Ủy ban MTTQVN thành phố và các hội quần chúng, các tổ chức xã hội, xã hội – nghề nghiệp có liên quan đến lĩnh vực phụ trách. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND thành phố phân công.

2.2. Ông Nguyễn Phương Nam - Phó Chủ tịch UBND thành phố:

Phụ trách khối Văn hóa – Xã hội, khoa học công nghệ, công nghiệp, dịch vụ - thương mại, thống kê, du lịch, nông nghiệp và phát triển nông thôn, lâm nghiệp, thủy - hải sản, thủy lợi, tư pháp, công tác tôn giáo, thi đua khen thưởng. Phối hợp quan hệ công tác với hội đoàn thể thành phố: Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên đoàn Lao động, Hội Luật gia, Thành đoàn Quy Nhơn, Hội Cựu chiến binh thành phố, Hội Nông dân thành phố và các hội quần chúng, tổ chức xã hội; xã hội nghề nghiệp có liên quan đến lĩnh vực phụ trách. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND thành phố phân công.

2.3  Ông Nguyễn Đức Toàn - Phó Chủ tịch UBND thành phố:

Phụ trách lĩnh vực: công nghiệp, thương mại, dịch vụ, thống kê, nông nghiệp và phát triển nông thôn, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi, sản phẩm, dịch vụ công thuộc hoạt động kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn; quản lý trật tự xây dựng, quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, công tác môi trường trong sản xuất kinh doanh; công tác đấu giá quyền sử dụng đất; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, giao đất tái định cư gắn công tác xây dựng hạ tầng kỹ thuật các dự án theo phân công; công tác đầu tư xây dựng các công trình thuộc lĩnh vực phụ trách (trừ các công trình do Chủ tịch UBND thành phố phụ trách). Tham gia thực hiện các dự án của Ban quản lý khu kinh tế Bình Định. Phối hợp quan hệ công tác với hội đoàn thể thành phố: Hội Nông dân thành phố và các hội quần chúng, tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp có liên quan đến lĩnh vực phụ trách.


 VĂN PHÒNG HĐND & UBND THÀNH PHỐ

 

Tran Viet Quang VP UBND TP

Thành ủy viên, Chánh Văn phòng HĐND&UBND thành phố 
Trần Việt Quang

Điện thoại cơ quan: (02566).250.065 - 0935.250.065 

 

CÁC PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Trương Thanh Ngà

  Điện thoại cơ quan: (02563).814053 - 0901.983.608

HAI

Nguyễn Minh Hải

  Điện thoại cơ quan: 0911.290.068

 

1. Ông Trần Việt Quang - Chánh Văn phòng:

Trực tiếp tham mưu cho Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố trên các lĩnh vực: tài chính - ngân sách, kho bạc, thuế, quy hoạch, kế hoạch, đầu tư phát triển, đối ngoại, tổ chức cán bộ, nội chính, thi hành án, quốc phòng, an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội; thi đua - khen thưởng, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng một số dự án. Tham mưu UBND thành phố phối hợp công tác với Thường trực UB MTTQ Việt Nam thành phố, Viện kiểm sát nhân dân thành phố, Tòa án nhân dân thành phố và các Hội quần chúng, nghề nghiệp có liên quan đến lĩnh vực phụ trách. - Phụ trách xây dựng dự thảo báo cáo hội ý lãnh đạo UBND, hội ý Thường trực Thành ủy, báo cáo tháng, quý, năm; dự thảo Lịch công tác của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thành phố. Phó Ban quản lý Tòa nhà Trung tâm hành chính thành phố. Giúp UBND thành phố trong công tác quản lý, điều phối dự án của các tổ chức phi Chính phủ hỗ trợ cho thành phố, Phó Trưởng ban thường trực Ban quản lý Quỹ phát triển cộng đồng thành phố. Trưởng Ban tiếp công dân thành phố. Trưởng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Một cửa) của thành phố; Tổ trưởng Tổ Kiểm tra, theo dõi, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ do UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố giao.

2. Ông Trương Thanh Ngà - Phó Chánh Văn phòng:

Tham mưu cho Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố trên các lĩnh vực: tổng hợp (trong đó có dự thảo báo cáo hội ý lãnh đạo UBND, hội ý Thường trực Thành ủy, báo cáo tháng; cùng với Chánh Văn phòng tham gia xây dựng dự thảo báo cáo quý, năm); lĩnh vực kinh tế (gồm: nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi, thủy sản, phát triển nông thôn, công nghiệp - TTCN, thương mại, quản lý thị trường); khoa học công nghệ; theo dõi công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; văn hóa - xã hội (gồm: giáo dục - đào tạo, khuyến học, văn hóa - thể thao và du lịch, thông tin và tuyên truyền, báo chí, lao động - thương binh và xã hội, y tế, dân số, bảo hiểm xã hội, chữ thập đỏ); công tác tôn giáo, công tác dân tộc; công tác văn thư - lưu trữ và công tác hành chính - quản trị của Văn phòng, Ngân hàng chính sách xã hội; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng một số dự án. Trực tiếp tham mưu cho Thường trực HĐND thành phố trong quá trình điều hành hoạt động. Tham mưu UBND thành phố phối hợp công tác với Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên đoàn Lao động thành phố và các Hội quần chúng, nghề nghiệp có liên quan đến lĩnh vực phụ trách. Phó Trưởng Ban quản lý Quỹ phát triển cộng đồng thành phố, giúp Trưởng ban theo dõi, quản lý hoạt động của Quỹ phát triển cộng đồng thành phố theo đúng quy định và đạt hiệu quả. Phó Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của thành phố. Chịu trách nhiệm giúp Chánh Văn phòng theo dõi, chỉ đạo quản lý Tòa nhà Trung tâm Hành chính thành phố.

3. Ông Nguyễn Minh Hải - Phó Chánh Văn phòng:

Tham mưu cho Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố trên các lĩnh vực: tư pháp, hộ tịch, hộ khẩu, quản lý đô thị (gồm: trật tự đô thị, chống lấn chiếm đất đai, trật tự ATGT), cải cách hành chính, ứng dụng CNTT trong quản lý nhà nước; tài nguyên, trong đó bao gồm: công tác cấp GCNQSD đất, kế hoạch sử dụng đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất; đăng ký kinh doanh, thống kê; phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng một số dự án. Cùng với lãnh đạo Văn phòng dự thảo báo cáo hội ý lãnh đạo UBND, hội ý Thường trực Thành ủy, báo cáo tháng, quý, năm. Tham mưu cho UBND thành phố phối hợp công tác với Hội Cựu chiến binh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Luật gia và các Hội quần chúng, nghề nghiệp có liên quan đến lĩnh vực phụ trách. Tổ phó tổ kiểm tra, theo dõi, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ do UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố giao. Chịu trách nhiệm giúp Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố chỉ đạo việc tổng hợp, kiểm tra, đôn đốc kết quả thực hiện các ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố, lãnh đạo UBND thành phố và kiểm soát thủ tục hành chính. Phó Trưởng Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thành phố, giúp Chánh Văn phòng trực tiếp điều hành các hoạt động của Bộ phận và kiểm soát thủ tục hành chính. Tổ phó Trung tâm điều hành đô thị thông minh thành phố.

Nguồn: Ban biên tập tổng hợp