THƯỜNG TRỰC HĐND THÀNH PHỐ

 CUONG33

Phó Bí thư TT Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố

Đặng Mạnh Cường

Điện thoại cơ quan: (0256).3812524

                                91f1f0e1561b9a45c30a                                

                         

Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố

Nguyễn Thị Bích Hoa

Điện thoại cơ quan: (0256). 3522112

 

BAN PHÁP CHẾ HĐND THÀNH PHỐ

a Hưng

Thành ủy viên, Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố

Dương Hiệp Hưng

Điện thoại cơ quan: (0256). 3821376

06

Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố

Trương Xuân Cường

Điện thoại cơ quan: (0256). 3821376

Các thành viên của Ban Pháp chế HĐND thành phố:

- Ông Lê Văn Tiến - Thành ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

- Ông Nguyễn Tiến Dũng - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

- Ông Phan Tấn Vũ - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Đống Đa.


BAN KINH TẾ - XÃ HỘI HĐND THÀNH PHỐ

 van

Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố

Võ Thị Hồng Vân

Điện thoại cơ quan: (0256). 3825538

giang

Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố

Nguyễn Thị Hương Giang

Điện thoại cơ quan: (0256). 3825538

Các thành viên của Ban KT-XH HĐND thành phố:

- Bà Trương Thị Bích Hoa – Thành ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN thành phố

- Bà Nguyễn Thị Kim Tiến – Phó chủ tịch Hội Nông dân thành phố.

- Bà Hồ Thị Kim Ngọc - Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Ngô Mây.


CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

(Theo luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015)

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND THÀNH PHỐ KHÓA XI:

1. Ông Đặng Mạnh Cường - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố

- Phụ trách chung các hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND thành phố và chỉ đạo hoạt động của HĐND các phường, xã. Phê chuẩn kết quả bầu cử các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND phường, xã; ký ban hành Nghị quyết của HĐND thành phố. Phối hợp với UBND thành phố quyết định về chương trình, nội dung các kỳ họp HĐND thành phố; quyết định chương trình giám sát, khảo sát của HĐND, Thường trực HĐND thành phố. Phụ trách công tác tổ chức, nhân sự, thi đua khen thưởng của HĐND. Xử lý các công việc thường ngày của Thường trực HĐND thành phố. Tổ chức, chủ trì các cuộc họp định kỳ của Thường trực HĐND thành phố; trực báo hàng quý của Thường trực HĐND thành phố. Quyết định về công tác quan hệ đối ngoại.

2. Bà Nguyễn Thị Bích Hoa – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố

- Giúp Chủ tịch HĐND thành phố điều hành nhiệm vụ chung, xử lý các công việc hàng ngày của HĐND thành phố và điều hành các nhiệm vụ của HĐND, Thường trực HĐND khi Chủ tịch vắng mặt hoặc ủy quyền. Phụ trách công tác văn phòng; chuẩn bị điều kiện để tổ chức các kỳ họp HĐND thành phố. Dự kiến chương trình hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND thành phố hàng tháng, quý, 6 tháng, năm. Điều hòa, phối hợp hoạt động của 2 Ban HĐND thành phố. Tổ chức, chủ trì các cuộc họp trực báo hàng tháng của các Tổ đại biểu HĐND thành phố. Phối hợp với UBND, UB MTTQ Việt Nam thành phố và Tổ đại biểu HĐND tỉnh (đơn vị thành phố Quy Nhơn) tổ chức các đợt tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp HĐND. Chuẩn bị và tổ chức các chương trình giám sát của HĐND và Thường trực HĐND thành phố. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo ủy quyền của Chủ tịch HĐND thành phố.3

3. Ông Dương Hiệp Hưng - Thành ủy viên, Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thành phố

- Phụ trách Ban Pháp chế và giúp Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND thành phố điều hành, khảo sát, giám sát trên các lĩnh vực thi hành Hiến pháp và pháp luật, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng chính quyền địa phương và quản lý địa giới hành chính theo nhiệm vụ và quyền hạn của luật định. Tham gia chuẩn bị nội dung kỳ họp của HĐND thành phố liên quan đến lĩnh vực phụ trách. Thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án liên quan đến lĩnh vực phụ trách do HĐND thành phố hoặc Thường trực HĐND thành phố phân công. Giúp HĐND, Thường trực HĐND thành phố giám sát hoạt động của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, UBND nhân dân và các cơ quan liên quan đến lĩnh vực phụ trách. Theo dõi, xử lý đơn thư và theo dõi kết quả giải quyết các đơn thư khiếu nại - tố cáo của công dân và tổ chức. Theo dõi, hướng dẫn các hoạt động của đại biểu HĐND thành phố và hoạt động của HĐND các phường, xã. Tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri; theo dõi và đôn đốc các cơ quan chức năng xem xét giải quyết, trả lời theo thẩm quyền. Tham mưu chuẩn bị và theo dõi tiến độ các hoạt động giám sát của HĐND và Thường trực HĐND thành phố

4. Bà Võ Thị Hồng Vân – Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố

- Phụ trách Ban Kinh tế - Xã hội và giúp Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND điều hành, khảo sát, giám sát trên các lĩnh vực kinh tế, ngân sách, đô thị, giao thông, xây dựng, giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội, thông tin, thể dục, thể thao, khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi trường, chính sách tôn giáo theo nhiệm vụ và quyền hạn của luật định. Tham gia chuẩn bị nội dung kỳ họp của HĐND thành phố liên quan đến lĩnh vực phụ trách. Thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án liên quan đến lĩnh vực phụ trách do HĐND thành phố hoặc Thường trực HĐND thành phố phân công. Giúp HĐND, Thường trực HĐND thành phố giám sát hoạt động của UBND thành phố và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố liên quan lĩnh vực phụ trách. Tham gia tiếp dân định kỳ do UBND thành phố tổ chức. Chủ trì phối hợp Văn phòng HĐND & UBND thành phố chuẩn bị các báo cáo tháng, quý, 6 tháng, năm của Thường trực HĐND thành phố. Phụ trách hướng dẫn các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND thành phố tiếp công dân theo quy định.

5. Ông Trương Xuân Cường - Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thành phố

Giúp Trưởng ban theo dõi, giám sát trên các lĩnh vực thi hành Hiến pháp và pháp luật, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội, xây dựng chính quyền địa phương và quản lý địa giới hành chính theo nhiệm vụ và quyền hạn của luật định. Giúp Trưởng ban thực hiện các nhiệm vụ: Tham gia chuẩn bị nội dung kỳ họp của HĐND thành phố liên quan đến lĩnh vực phụ trách; Thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án liên quan đến lĩnh vực phụ trách do HĐND thành phố hoặc Thường trực HĐND thành phố phân công; Cùng với Trưởng ban giúp HĐND, Thường trực HĐND thành phố giám sát hoạt động của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, UBND nhân dân và các cơ quan liên quan đến lĩnh vực phụ trách. Cùng với Trưởng ban tham mưu Thường trực HĐND, Ban pháp chế tổ chức khảo sát, giám sát tình hình thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực thi hành pháp luật, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, xây dựng chính quyền địa phương và quản lý địa giới hành chính. Xây dựng các báo cáo tháng, quý, 6 tháng, năm, báo cáo tổng kết nhiệm kỳ và báo cáo đột xuất của Ban theo quy định.

6. Bà Nguyễn Thị Hương Giang - Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố

Giúp Trưởng ban theo dõi, giám sát trên các lĩnh vực kinh tế, ngân sách, đô thị, giao thông, xây dựng, giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội, thông tin, thể dục, thể thao, khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi trường, chính sách tôn giáo theo nhiệm vụ và quyền hạn của luật định. Giúp Trưởng ban thực hiện các nhiệm vụ: Tham gia chuẩn bị nội dung kỳ họp của HĐND thành phố liên quan đến lĩnh vực phụ trách; Thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án liên quan đến lĩnh vực phụ trách do HĐND thành phố hoặc Thường trực HĐND thành phố phân công; Cùng với Trưởng ban giúp HĐND, Thường trực HĐND thành phố giám sát hoạt động của UBND thành phố và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố liên quan lĩnh vực phụ trách. Cùng với Trưởng ban tham mưu Thường trực HĐND, Ban Kinh tế - Xã hội tổ chức khảo sát, giám sát tình hình thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực kinh tế, ngân sách, đô thị, giao thông, xây dựng, giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội, thông tin, thể dục, thể thao, khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi trường, chính sách tôn giáo tại địa phương. Xây dựng các báo cáo tháng, quý, 6 tháng, năm, báo cáo tổng kết nhiệm kỳ và báo cáo đột xuất của Ban theo quy định.

Nguồn: Ban biên tập tổng hợp