A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

ĐẢNG ỦY PHƯỜNG GHỀNH RÁNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT 3 NĂM THỰC HIỆN KẾT LUẬN 01-KL/TW

Ngày 14/5/2024, Đảng ủy Phường Ghềnh Ráng  tổ chức Hội nghị Sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Quang cảnh Hội nghị

Đảng ủy xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của Đảng bộ. Qua 03 năm triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các văn bản liên quan, Đảng ủy phường Ghềnh Ráng đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn; hàng năm đã xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận 01-KL/TW, kế hoạch học tập và triển khai thực hiện chuyên đề từng năm; trong đó, xác định các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đột phá nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XIII “về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”.

Đảng ủy phường Ghềnh Ráng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ triển khai với tinh thần nghiêm túc, kiên quyết, kiên trì, trách nhiệm chính trị cao, tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng và rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh, cơ quan đoàn kết, vững mạnh toàn diện.

Về thực hiện những nội dung đột phá: Đảng ủy, đã xác định các nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét, cụ thể như sau:

+ Xây dựng và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc, xác định rõ trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu; đổi mới phương thức lãnh đạo; nâng cao chất lượng hiệu quả công tác.

+ Thực hiện tinh gọn đầu mối các ban, chuyên môn nghiệp vụ; triển khai thực hiện chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng CNTT.

+ Phát động chống bệnh thành tích, hình thức; sát cơ sở, lắng nghe cơ sở; nói đi đôi với làm.

Từ thực tiễn công tác triển khai, tổ chức thực hiện Kết luận 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở phường Ghềnh Ráng thời gian qua cho thấy, để thực hiện tốt hơn Kết luận 01-KL/TW trong thời gian tới cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

1. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị, gắn với thực hiện NQTW 4 khoá XII đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhất là những nội dung trọng tâm, đột phá được xác định tại nhiệm vụ trọng tâm của năm 2023 - 2025, chuyên đề năm 2023 về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trách nhiệm nêu gương; quyết liệt, đồng bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo các lĩnh vực phát triển công nghiệp- thương mại, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025”.

2. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, để nhân rộng, tạo sự lan tỏa trong Đảng bộ và cơ quan đơn vị. 

3. Chỉ đạo xây dựng, thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, với phương châm: “Sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức... trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

4. Thực hiện tốt phong trào thi đua làm theo Bác ở các cấp, các đơn vị. Đồng thời, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào bình xét thi đua - khen thưởng trong Đảng bộ, cơ quan đơn vị.

5. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện chuyên đề năm 2024-2025 và Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị để kịp thời chỉ đạo khắc phục những hạn chế, khó khăn trong quá trình thực hiện, đề ra những nhiệm vụ thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới.

Trao tặng giấy khen cho 02 tập thể và 06 cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị 

Ghi nhận thành tích đã đạt được trong 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, tại Hội nghị lãnh đạo Đảng bộ phường đã tặng Giấy khen cho 02 tập thể và 06 cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhân dịp này, lãnh đạo Đảng ủy đã tiến hành trao tặng cho 05 đảng viên thuộc các chi bộ trực thuộc về thành tích “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảng viên” 5 năm liền, giai đoạn 2019-2024./.

                                                Hoàng Thị Xuân An - CB.Tuyên giáo


Tác giả: Admin Phường Ghềnh Ráng

Tin mới nhất Tin mới nhất